Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „Všeobecné podmínky“, vydané podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník České republiky), se vztahují na činnost překladatelské agentury Překládáme s.r.o., zastoupené jednatelem Michalem Čečotkou, dále jen „zhotovitel“ a fyzických nebo právnických osob (zákazníků) objednávajících překlady, korektury, tlumočení nebo jiné doplňkové služby, dále jen „objednavatel“.

1.2. Předmětem plnění je provádění služeb, které souvisejí s předmětem podnikání zhotovitele, tzn. především s překladatelskou a tlumočnickou činností nebo doplňkovými službami (dále také „služby“).

1.3. Zhotovitel i objednavatel (dále také „smluvní strany“) jsou povinni se těmito Všeobecnými podmínkami řídit.

1.4. Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy (nebo smluvního vztahu vzniklého podle těchto Všeobecných podmínek) mezi objednavatelem a zhotovitelem.

1.5. Smlouva o zajištění překladatelských prací (rámcová nebo smlouva na konkrétní překlad, korekturu či tlumočení) může být písemná. Odchylná ujednání v písemné smlouvě mají přednost před zněním v těchto Všeobecných podmínkách.

1.6. Smluvní vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy, a to na základě písemné objednávky (obvykle elektronickou formou), která byla zaslána nebo jiným způsobem předána zhotoviteli. Taková objednávka je závazná.

1.7. Písemnou formou se přitom rozumí i objednávka ze strany objednavatele zaslaná prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), faxu a formou vyplnění elektronických objednávkových formulářů objednavatelem a následného potvrzení zhotovitelem.

1.8. Cena zakázky se řídí platným ceníkem zhotovitele, který rovněž obsahuje informace ohledně způsobu výpočtu výsledné ceny zakázky. Veškeré případné slevy na ceně zakázky musí být mezi objednavatelem a zhotovitelem dojednány písemně před zahájením plnění ze strany zhotovitele.

1.9. Plněním objednávky se rozumí provedení služeb obsažených ve smluvním ujednání mezi objednavatelem a zhotovitelem, a to vyhotovení překladu a jeho dodání objednavateli, zajištění tlumočnických služeb a provedení dalších souvisejících jazykových služeb podle dohodnutých smluvních podmínek.

1.10. Zhotovitel se zavazuje při splnění zde uvedených podmínek provést objednanou práci a ve sjednané době ji předat dohodnutým způsobem objednavateli.

1.11. Objednavatel se zavazuje provedenou práci v dohodnutém termínu převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu v dohodnutém termínu.

2. Zakázky

Předmět smlouvy je v textu těchto VOP dle potřeby označován jako zakázka. Platí, že ode dne účinnosti smlouvy mezi zhotovitelem a objednavatelem se součástí každé, a to i dílčí, smlouvy stanou veškerá ujednání těchto VOP, i když na ně nebude smlouva výslovně odkazovat. Mimo obvyklých náležitostí objednávky, jakožto návrhu smlouvy, je objednavatel povinen v ní uvést

2.1. specifikaci zakázky, zda jde o překlad či tlumočení

2.2. výchozí a/nebo cílový jazyk

2.3. požadovaný termín splnění, tj. termín dodání překladu či požadovanou dobu tlumočení

2.4. požadovaný způsob předání překladu či provedení tlumočení

2.5. kontaktní osobu

2.6. účel, ke kterému bude zakázka užita. Nebude-li tento účel v objednávce uveden, nebude brán zřetel na pozdější reklamace objednavatele z důvodů s tím souvisejících.

2.7. zda bude zakázka použita pro tisk, přičemž v kladném případě musí objednávka obsahovat i objednání speciálního procesu zpracování překladu textů určených do tisku. Nebude-li tento účel v objednávce uveden a/nebo nebude-li tento speciální proces zpracování objednán, nebude brán zřetel na pozdější reklamace objednavatele z důvodů s tím souvisejících.

2.8. zda zakázka (obzvláště v případě překladu) obsahuje odborné a jiné zvláštní výrazy, zkratky apod. (dále též terminologie) a v kladném případě předat zhotoviteli seznam používané terminologie v příslušném jazyce a/nebo poskytnout zhotoviteli pomocné materiály a/nebo uvést do objednávky jméno a kontakt na odpovědnou osobu, kterou pověřil konzultací terminologie, přičemž pokud tak neučiní, nebude brán zřetel na pozdější reklamace objednavatele z důvodů této terminologie.

2.9. zda požaduje grafickou úpravu dokumentu a specifikovat jakou. Totéž platí i pro formát cílového dokumentu, pokud má být odlišný od zdrojového. Pokud nebude zhotoviteli požadavek na grafickou úpravu nebo formát cílového dokumentu sdělen, nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s takovou úpravou dokumentu.

3. Překlady

3.1. Zhotovitel účtuje objednavateli základní sazbu a stanovuje běžný časový limit v případě, že výchozím (zdrojovým) textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standardním formátu, bez zvláštních grafických úprav, v běžném rozsahu. Jedná-li se o graficky náročnější text a formát (např. PDF) nebo se jedná o větší rozsah než je obvyklý, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo účtování příplatku. Pokud má zhotovitel k dispozici zdrojový text od objednavatele před započetím práce, je na zvýšenou náročnost povinen upozornit objednavatele a dohodnout příslušné podmínky (prodloužený termín, cenu grafických úprav apod.). Pokud zhotovitel celý text k dispozici před započetím práce nemá a vyšší náročnost se projeví teprve v průběhu práce, je oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo příplatku v průběhu prováděné práce.

3.2. Objednavatel bere na vědomí, že vlastnictví překladu na něj přechází až po úplném zaplacení celé ceny za objednanou a provedenou práci.

3.3. V případě, že se jedná o autorský překlad ve smyslu autorského zákona, tedy o autorské dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, platí pro smluvní strany rovněž ustanovení autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.).

3.4. Objednavatel je povinen provedenou práci převzít v termínu a způsobem uvedeným v objednávce nebo v písemné smlouvě.

3.5. Objednavatel je povinen bezprostředně po obdržení provedené práce potvrdit její přijetí zhotoviteli.

3.6. Pokud objednavatel nepotvrdí přijetí provedené práce a neurguje její dodání do 24 hodin, má zhotovitel za to, že objednavatel provedenou práci řádně a včas obdržel.

3.7. Pokud zhotovitel obdrží oprávněnou urgenci provedené práce, je povinen práci odeslat bezprostředně po obdržení této urgence.

3.8. Jestliže objednavatel urguje dodání zhotovitelem provedené práce a zhotovitel prokáže, že tato byla odeslána v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem, nejedná se o opožděné dodání.

3.9. Pokud objednavatel odmítne převzít řádně provedenou práci bez závažného důvodu, který byl uznán oběma stranami, považuje se provedená práce za předanou. Zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu, kterou je objednavatel povinen uhradit.

4. Tlumočení

4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit tlumočení dle potvrzené objednávky (v určených jazycích, v dohodnuté době a na dohodnutém místě).

4.2. Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli výslednou cenu za tlumočení.

4.3. Zhotovitel zajišťuje tlumočení prostřednictvím tlumočníka.

4.4. Objednavatel je povinen bezprostředně po realizaci tlumočení potvrdit zhotoviteli, zda proběhlo řádně a včas. Neučiní-li tak, má zhotovitel za to, že tlumočení proběhlo řádně a včas.

4.5. Pokud bez závažného důvodu (uznaného objednavatelem i zhotovitelem) objednavatel zruší řádně objednané tlumočení, je povinen uhradit storno poplatky ve výši podle bodu 7.3. těchto Všeobecných podmínek.

4.6. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel tlumočení a použití záznamu, bude-li pořízen.

4.7. Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, nelze brát zřetel na pozdější reklamaci z důvodů s tím souvisejících.

4.8. Objednavatel je povinen dodat zhotoviteli program tlumočení a texty s ním související pro přípravu tlumočníka nejpozději 5 dní předem. Pokud tak neučiní, nemůže být brán zřetel na reklamaci terminologie, kterou použije tlumočník.

4.9. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednavatel je také povinen informovat o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.

4.10. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednavatele.

4.11. Zhotovitel i tlumočník budou považovat všechny neveřejné informace a materiály spojené s tlumočením za důvěrné.

4.12. Objednavatel není oprávněn požadovat po tlumočníkovi jiné práce nad rámec tlumočení, např. písemný zápis z jednání, písemný překlad, průvodcovské a organizační služby. Tyto práce by musely být předem řádně objednány a potvrzeny zhotovitelem.

4.13. Objednavatel je povinen zabezpečit podmínky odpovídající druhu tlumočení včetně technického zajištění (kabiny, sluchátka, mikrofony apod.), bezvadnou slyšitelnost a dostatek prostoru k práci, pokud není technické zajištění objednáno spolu s tlumočením u zhotovitele. Je také povinen předat včas tlumočníkovi všechny psané texty, které čtou přednášející.

4.14. Doprava, ubytování a stravování

a) Za pracovní den tlumočníka se považuje 8 hodin. Všechny přestávky a přerušení se započítávají do pracovní doby.

b) Za čas tlumočníka strávený na cestě nebo jinak promeškaný v souvislosti s tlumočením má zhotovitel právo vyúčtovat stejnou sazbu jako při vlastním tlumočení. Na výši této úhrady jsou smluvní strany povinny se dohodnout předem.

c) Pokud objednavatel nezajistí dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa tlumočení, je povinen na tuto skutečnost zhotovitele s dostatečným předstihem upozornit.

d) Objednavatel je povinen uhradit zhotoviteli cestovní náklady tlumočníka včetně kapesného v plné výši dle platných předpisů o cestovních náhradách. Pokud bude některý z těchto nákladů (na dopravu, stravu, ubytování) platit přímo objednavatel, jsou smluvní strany povinny se předem dohodnout na výši cestovních náhrad.

e) Objednavatel je povinen v průběhu tlumočení zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny po čtyřech hodinách tlumočení.

f) Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi stravování dle běžných zvyklostí a platných předpisů o náhradách za stravování

5. Záruční doba, reklamační lhůty a nároky z odpovědnosti za vady služby

5.1. Služba má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

5.2. Na každou službu dle smlouvy poskytuje zhotovitel objednavateli záruku v rozsahu 21 dnů ode dne poskytnutí služby.

5.3. Nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají, jsou-li uplatněny z důvodů, které smlouva a/nebo tyto VOP vylučují a/nebo po uplynutí reklamační lhůty.

5.4. Objednavatel je povinen reklamovat vady služby písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V reklamaci je objednavatel povinen uvést a/nebo připojit

a) důvod reklamace

b) dobu a způsob zjištění vad/y

c) popis vad/y a případně četnost jejich výskytu

d) v případě reklamace tlumočení případný neupravený zvukový a/nebo zvukově-obrazový záznam.

5.5. Uzná-li zhotovitel reklamaci, poskytne objednavateli dle jeho volby buďto přiměřenou slevu z ceny služby bez DPH odpovídající povaze a rozsahu vad nebo, půjde-li o vadu překladu a objednavatel o to požádá, poskytne zhotovitel namísto slevy opravený překlad.

5.6. Za případnou škodu způsobenou vadami služby odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky bez DPH.

5.7. Neuzná-li zhotovitel oprávněnost včas uplatněné reklamace, jsou účastníci povinni řešit vzniklý spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného jejich dohodou ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem, přičemž součástí zadání nezávislému arbitrovi bude i požadavek na určení výše slevy z ceny služby bez DPH pro případ, že posudek vyzní v neprospěch zhotovitele.

5.8. Účastníci jsou povinni uhradit ve lhůtě arbitrem určené na jeho účet každý polovici požadované zálohy a ten z účastníků, v jehož neprospěch posudek vyzní, též případný doplatek ceny posudku nahradit bezodkladně účastníkovi, v jehož prospěch posudek vyzněl, částku zaplacenou jako záloha arbitrovi a v případě, že posudek vyzní v neprospěch zhotovitele, poskytnout objednavateli částku odpovídající výši arbitrem stanovené slevy.

6. Ceny

6.1. Podkladem pro cenovou kalkulaci služby a/nebo určení její ceny je aktuálně platný ceník služeb zhotovitele v době doručení objednávky zhotoviteli a v něm uvedené ceny a cenové podmínky a/nebo způsob jejich určení.

6.2. Sazby za tlumočení jsou ovlivněny především druhem tlumočení (simultánní, konsekutivní, simultánní kabinové) a jazykovou kombinací.

6.3. Jednotkou účtovaného množství u překladů a korektur je normovaná strana (ta je definovaná jako 1800 znaků včetně mezer požadovaného textu)

6.4. Soudní překlady jsou účtovány na fyzické strany. Fyzická strana pak musí být v délce maximálně jedné normostrany, jinak je tento překlad účtován na normostrany.

6.5. Pokud ze smlouvy plyne, že cena služby je v ní uvedena jako předběžná, například proto, že při jejím stanovení bylo vycházeno pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se výpočet konečné ceny počtem jednotek v cílovém jazyce a/nebo rozsahem skutečně vynaložené práce a nákladů zhotovitele a pro stanovení konečné ceny budou použity ceny uvedené v ceníku zhotovitele v době a místě poskytnutí služby a pokud takové ceny ceník nebude obsahovat, ceny v době a místě poskytnutí služby obvyklé.

6.6. Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že veškeré ceny, jakož i další částky nezahrnují DPH.

6.7. Fakturace bude probíhat v případě jednotlivé zakázky k datu uskutečnění zdanitelného plnění, jinak u plnění dle smluv uzavřených na delší časové období zpětně, vždy k poslednímu dni uplynulého měsíce. Vyúčtování případných nedoplatků či přeplatků, jakož i dalších nároků bude prováděno při fakturaci měsíce následujícího.

6.8. Zhotovitel vystaví objednavateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu (dále též faktura) v případě jednotlivé zakázky k datu uskutečnění zdanitelného plnění, jinak u smluv uzavřených na delší časové období za všechny poskytnuté služby v předchozím měsíci do patnáctého dne měsíce následujícího.

6.9. Objednavatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti, která vyjma vyúčtování smluvních pokut, činí 14 dnů od data vystavení faktury a svoji platbu řádně označit.

6.10. Za zaplacení se pro účely těchto VOP považuje připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

6.11. V případě prodlení se zaplacením je objednavatel povinen zaplatit zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.12. Při opožděné platbě je úhrada objednavatele, bez ohledu na její označení objednavatelem, nejdříve započítána na úroky z prodlení a smluvní pokutu/y a zbývající část platby na dluh/y samotný/é v pořadí dle jejich splatnosti.

6.13. V případě, že objednavatel bude vůči zhotoviteli v prodlení se zaplacením daňového dokladu na částečnou či plnou úhradu předem oproti termínu v tomto dokladu uvedenému a/nebo v prodlení se zaplacením jakékoliv jiné částky po dobu delší jak 30 dnů od jejího data splatnosti, je zhotovitel oprávněn

a) odstoupit od smlouvy s tím, že v případě smlouvy na delší časové období v takovém případě k datu odstoupení zanikají veškeré doposud zhotovitelem nesplněné dílčí smlouvy v rámci smlouvy na delší časové období uzavřené a/nebo

b) smlouvu vypovědět a/nebo

c) požadovat od objednavatele zajištění svých dosavadních i budoucích pohledávek, přičemž o vhodnosti a/nebo přiměřenosti takového zajištění rozhoduje zhotovitel a/nebo

d) do doby úplného zaplacení svých pohledávek poskytování svých služeb objednavateli, a to i z doposud nesplněných smluv, pozastavit či své služby objednavateli neposkytovat, aniž by to bylo považováno za porušení smlouvy ze strany zhotovitele. O dobu prodlení se zaplacením se v takovém případě prodlužují veškeré termíny plnění uvedené v doposud nesplněných smlouvách.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Písemným úkonem zhotovitele v případě, že se po uzavření smlouvy vyskytnou na jeho straně neodstranitelné překážky bránící splnění služby,

7.2. Písemným úkonem objednavatele, kterým v odůvodněných případech odstoupí od smlouvy (tzv. „stornuje zakázku“), přičemž jako odstupné zaplatí zhotoviteli v případě překladu prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část práce, případně i celou práci, pokud je již hotova.

7.3. Pokud objednavatel odstoupí od objednávky na tlumočení 10 až 5 dní před zahájením akce, činí storno poplatek 20% z dohodnuté ceny, 4 až 2 dny před začátkem akce 50% a 1 den před zahájením nebo v den zahájení akce 100% z dohodnuté ceny.

7.4. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu vzniklou z nerealizování uzavřené smlouvy, jestliže k tomu dojde z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.

7.5. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o použití přeloženého textu do tisku nebo k jinému zveřejnění, aby mohly být provedeny příslušné korektury. Jestliže tak neučiní, nemá nárok na náhradu škody z důvodu chyb v přeloženém textu

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Objednavatel se zavazuje, že nebude bez souhlasu zhotovitele přímo kontaktovat překladatele nebo tlumočníka.

8.2. Jestliže se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu objednavatele a překladatele nebo tlumočníka, zavazuje se objednavatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek prováděné práce.

8.3. Objednavatel se zavazuje informovat zhotovitele o případném novém ujednání s překladatelem nebo tlumočníkem, bude-li s ním přímo jednat.

8.4. V případě porušení povinností uvedených v bodě 8.1 až 8.3 je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení i v případě, že nebude zakázka řádně dokončena.

8.5. Zhotovitel je povinen zachovávat nejpřísnější mlčenlivost vůči osobám mimo objednavatele o všech informacích týkajících se

a) objednavatele, o kterých se v rámci své činnosti pro objednavatele dozví

b) zákazníků a partnerů objednavatele, se kterými se seznámil při výkonu svých služeb

c) obsahu výchozích materiálů a vyhotovených překladů či tlumočení.

8.6. Závazku mlčenlivosti nepodléhá údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:

a) před sdělením je již veřejně známým nebo veřejně dostupným

b) údaj je nutno sdělit třetí straně na základě povinnosti uložené platným právním předpisem anebo byl vynucen rozhodnutím a/nebo opatřením orgánu veřejné moci, kterému byl zhotovitel povinen se podrobit.

8.7. Znění těchto Všeobecných podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

8.8. Objednavatel výslovně souhlasí s tím, že součástí každé smlouvy se stanou ve znění aktuálně platném ke dni jejího vzniku

a) veškerá ustanovení těchto VOP

b) ceníky zhotovitele a to i v případě, že na ně smlouva nebude výslovně přímo odkazovat.

Přičemž platí, že pokud by byl mezi ustanovením smlouvy a/nebo některého dalšího v tomto bodě uvedeného dokumentu rozpor, bude mít přednost ustanovení smlouvy.

8.9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2012.